Update data! LG C395 AT&T Unlock|Mở mạng OK.
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 1.8.6
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM214
Selected model: C395
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: LGC395
Firmware compiled date: APR 05 2013
Firmware...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]