[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Detect COM32 Port
[Channel 0] Confirm Model Name
[Channel 0] FLASH UNLOCK
[Channel 0] FLASH UNLOCK Success!!!
[Channel 0] Send Partition Table
[Channel 0] Partition Table is correct
[Channel 0] FLASH LOCK
Open PDA image at : C:\Users\DELL\Downloads\Programs\signed_pda_Cetus_ Rogers.nb0
Detect COM32 Port
Open Eboot image at : C:\Users\DELL\Downloads\Programs\signed_eboot_Cetu s_Rogers.eb0
Open CSC image...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]