C:\adb>fastboot devices
SH0BWPL05748 fastboot

C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 6.93.1002
INFOversion-baseband: 5.09.05.30_2
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: 051d
INFOversion-main: 2.13.707.2
INFOserialno: SH0BWPL05748
INFOimei: 355302048643937
INFOproduct: bravo
INFOplatform: HBOOT-8x50
INFOmodelid: PB9920000
INFOcidnum: HTC__044
INFObattery-status: good
INFObattery-voltage: 4026mV
INFOpartition-layout: Generic
INFOsecurity: off
INFObuild-mode: SHIP...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
C:\adb>fastboot devices
SH0BWPL05748 fastboot

C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 6.93.1002
INFOversion-baseband: 5.09.05.30_2
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: 051d
INFOversion-main: 2.13.707.2
INFOserialno: SH0BWPL05748
INFOimei: 355302048643937
INFOproduct: bravo
INFOplatform: HBOOT-8x50
INFOmodelid: PB9920000
INFOcidnum: HTC__044
INFObattery-status: good
INFObattery-voltage: 4026mV
INFOpartition-layout: Generic
INFOsecurity: off
INFObuild-mode: SHIP...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]