HTC Butterfly X920D Rom gốc official RUU 4.04.709.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
fastboot getvar all

(bootloader) version: 0.5

(bootloader) version-bootloader: 1.57.0000

(bootloader) version-baseband: 3A.32.306.04

(bootloader) version-cpld: None

(bootloader) version-microp: None

(bootloader) version-main: 4.04.709.4

(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON

(bootloader) serialno: FA335PN02689

(bootloader) imei: 35502---33874

(bootloader) meid:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Butterfly X920D Rom gốc official RUU 4.04.709.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
fastboot getvar all

(bootloader) version: 0.5

(bootloader) version-bootloader: 1.57.0000

(bootloader) version-baseband: 3A.32.306.04

(bootloader) version-cpld: None

(bootloader) version-microp: None

(bootloader) version-main: 4.04.709.4

(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON

(bootloader) serialno: FA335PN02689

(bootloader) imei: 35502---33874

(bootloader) meid:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]