vào kèo em 5s sạc không báo gì, sau nhiều lần đo đạc ngâm cứu và nguyên nhân là em này gây ra, nay share lên cho ae 4r có kèo múc nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]