[HTC Desire 816W_0P9C70000] Root + Recovery + Rom Cook 4.4.2 Sense 6.0

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC Desire 816W
product: a5_dug
modelid: 0P9C70000


************************************************1/ unlockbootloader


unlockbootloader tại: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...2/ recovery


Recovery cwm HTC Desire 816w_ENG...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[HTC Desire 816W_0P9C70000] Root + Recovery + Rom Cook 4.4.2 Sense 6.0

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC Desire 816W
product: a5_dug
modelid: 0P9C70000


************************************************1/ unlockbootloader


unlockbootloader tại: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...2/ recovery


Recovery cwm HTC Desire 816w_ENG...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]