HTC Desire 816W Rom 4.4.2 sen 6.0 Tiếng Việt + Blinkfeed web Việt Nam


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 3.18.0.0000
INFOversion-baseband: 1.13.3230.16.05
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main:
INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON
INFOserialno: HC49GWW06718
INFOimei: 35224-153
INFOimei2: 352-161...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC Desire 816W Rom 4.4.2 sen 6.0 Tiếng Việt + Blinkfeed web Việt Nam


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 3.18.0.0000
INFOversion-baseband: 1.13.3230.16.05
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main:
INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON
INFOserialno: HC49GWW06718
INFOimei: 35224-153
INFOimei2: 352-161...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]