ace trên diễn đàn ai có file masstel c105i chíp spd6531 cho em xin với co ảnh của em nó đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]