Build tar File Tiếng Việt 2.3.4 trên nền rom gốc
Rom full này Fix lỗi
E:/Can't mount ....
khi up dính ở...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]