[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Platform: Samsung Android
Selected port: COM7
Selected model: SM-N910C
Selected file: D:\FIRMWARE\SAMSUNG\2.CERT\Cert-N910C-355025xxxxxxxxxxx.cert
Detected phone model: SM-N910C
Firmware compiled date: Thu Nov 20 03:22:27 KST 2014
PDA version: N910CXXU1ANK5
CSC version: N910COLB1ANK5
SW version: N910CXXU1ANK5
Phone IMEI: 350050500009692
Phone SN: 00000000000...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]