HTC One E8 (M8_ACE) Rom cook Kitkat 4.4.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]rom name SchROM_E8_stock_v2.3
Android version 4.4.4
Based version M8d_3.34.1401.1
Test models hTC ONE E8
Fit models hTC ONE E8 (Telecom Edition (mecdwg), China Unicom version (mecdug), China Mobile (mectl), the Hong Kong version (mectl), the Taiwan...

Click to expand...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC One E8 (M8_ACE) Rom cook Kitkat 4.4.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]rom name SchROM_E8_stock_v2.3
Android version 4.4.4
Based version M8d_3.34.1401.1
Test models hTC ONE E8
Fit models hTC ONE E8 (Telecom Edition (mecdwg), China Unicom version (mecdug), China Mobile (mectl), the Hong Kong version (mectl), the Taiwan...

Click to expand...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]