Rom gốc/RUU HTC One M8w 1.60.1402.3 HTCCN_CHS_CU[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]0P6BIMG_M8_UHL_K44_SENSE60_HTCCN_CHS_CU_1.60.1402. 3_Radio_1.16.21331831.A16G_20.33.4128.04_OCCU_rele ase_378593_signed_2_4.zip


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: nkx6
Click to expand...
---

Platform: hTCBmsm8974

Development code name Model name (country of dispatch)
M8_U...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]