Unlock bootloder => openrecovery-twrp-2.8...=> up rom ViperOne_7.0.1.zip = done

Link Download rom [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.54.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.17.3250.14
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 2.24.980.2
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT37BW901388
(bootloader) imei:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock bootloder => openrecovery-twrp-2.8...=> up rom ViperOne_7.0.1.zip = done

Link Download rom [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.54.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.17.3250.14
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 2.24.980.2
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT37BW901388
(bootloader) imei:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]