[HTC Butterfly S] Root - Recovery - S-off - Rom kitkat 4.4.2 sense 6.0 Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


HTC Butterfly S

modelid: PO6821000
product: dlxp_u
product: dlxp_ul


**************************************

1/ unlockbootloader

unlockbootloader tại: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...

2/ recovery twrp cho HTC Butterfly S


...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[HTC Butterfly S] Root - Recovery - S-off - Rom kitkat 4.4.2 sense 6.0 Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


HTC Butterfly S

modelid: PO6821000
product: dlxp_u
product: dlxp_ul


**************************************

1/ unlockbootloader

unlockbootloader tại: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...

2/ recovery twrp cho HTC Butterfly S


...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]