nhận máy im ru láy bạch tuột ra dức 1 phát ok luôn
Platform: SE Qualcomm
Selected model: LT18i
Please, reconnect battery, hold "back" key and connect USB cable...OK
Reading info...
IMEI: 353440-05-529594-4
MSN: CB5A1D4B3S
Sending loader...OK
Reading TA...
Reading TA_MISC...OK
Reading TA...OKOK
Backup saved to "Sony Ericsson_LT18i_35344xxxxxxxxx_07-03-2015_16-
02-43.TA"
Writing TA_MISC...OK
Writing TA...OK
Shutting down...OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]