[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM33
Selected model: D415
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: WX_PROJE: ÿd
Firmware compiled date: Oct 29 2014
Firmware compiled time: 13:31:16
Firmware released date: Oct 29 2014
Firmware released time:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]