Samsung s7560 Full 4 file + pit


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Samsung Galaxy Trend S7560

s7560 arabic firmware + pit
you can downgrade 4.1.2 to 4.0.3 with this file

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung s7560 Full 4 file + pit


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Samsung Galaxy Trend S7560

s7560 arabic firmware + pit
you can downgrade 4.1.2 to 4.0.3 with this file

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]