Chỉ với mấy dong lệnh đã doen một em máy tàu Qsmart S12

Load file cần thiết sau về
System:
Tool:

Đưa máy về chế đọ fastboot bằng phím volum -+ cắm cáp máy tính
sau khi load xong bỏ file system.img vào tool đã giải nén chạy file .bat trong tool lần luọt gõ lệnh sau

fastboot.exe -w

fastboot.exe erase system

fastboot.exe flash system system.img

fastboot reboot...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]