ROM COOK STOCK JB 4.1.2 SHW-M250S- PREMIUMSUITE- JMJ1-V3.5 VIỆT HÓA:

PDA: M250SKSJMJ1

PHONE: M250SKSJMI1

MOVINAND: M250SKSJMB1

KERNEL: STOCK

Việt hóa 99% (khi thiết lập lại nhà máy sản xuất ban đầu không bị mất tiếng Việt)
Deodexed
Zipalign

TẢI CWM TẠM: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ROM: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]