NOTE 3 N900T VER 5.0 TIẾNG VIỆT NO ROOT OK
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]