Con này tìm hoài không có rom. Format bằng tay Phím nguồn + Phím back giử 1 chút là vào CWM ok!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]