Khách em yêu khoa học dùng Phoenix quất lên ver 15.15 mất tiếng việt
Backup, xóa flash, down 14.53, restore backup ==> Done
Kết hợp Mxkey + ATF

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]