Việt Hoá trên nền rom gốc :2.3.5
Đây là file cho ace nào cần:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...
Đây là 1 vài hình ảnh của em nó.Quê em toàn chơi hàng Hồ Cẩm Đào không...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]