Mở mạng unlock + tiếng việt Samsung Galaxy Note 4 SM-N910W8 canada ok

Mã:
Device Info
SerialNumber: 4a80d009
Hardware: qcom
Model: trltecan
PDA Version: N910W8VLU1AOA1
Phone Version: N910W8VLU1AOA1
Bootloader ver: N910W8VLU1AOA1
Ril Hw Version:
Sales Code: BMC
Model ID:
Get Bluetooth info failed
Get WI-FI info failed
Network [1]: GSM IMEI: 35584806070xxxx
Root Access: ROOTED

Connect to device ...
Device Authentication ......
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]