Mở mạng unlock Nokia 2730c-1 bằng code ok

Mã:
Reading PM...
=====================================
Reading Field 120
=====================================
[0120,0000] , Len: 0x0058 , OK
[0120,0001] , Len: 0x00A0 , OK
[0120,0002] , Len: 0x0082 , OK
[0120,0003] , Len: 0x0070 , OK
=====================================
Reading Field 308
=====================================
[0308,0000] , Len: 0x0001 , OK
[0308,0001] , Len: 0x2000 , OK
[0308,0003] , Len: 0x0001 , OK
[0308,0004] , Len: 0x0001 ,...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]