nhận máy kẹp dòng kim chạm 0.6A...kiểm tra thấy nóng o ic den...tiến hành thào bỏ lần lượt ic đèn, cuộn dây vẫn không hết
Remove c522.c617=>Done [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]