Tiếng việt trên file gốc, phiên bản 442
up cho anh em có kèo lụm lúa
thấy tính năng pass qua point, nhét thử pass vào đó luôn nha


vài pic
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]