máy mất loa trong có loa ngoài. ai có sơ đồ câu tắt con ic 8 chân chỉ giúp e với. tks mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]