--------- 2015-03-11 9:20:20 ---------
SigmaKey 2.09.01 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-perf-gf909b34-00285-g4bc2813 (android@localhost) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Mon Aug 26 20:18:30 CST 2013
Phone model: HUAWEI Prism II
Firmware: HuaweiU8686
Date: Mon Aug 26 20:01:24 CST 2013
Version: U8686V100R001C85B187
Baseband Firmware: 2030...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]