Tiếng Việt T999L 4.3 EDIT ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.3 ổn Định ít Hao Pin
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]