Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N910W8
Customer Code: RWC
S/W version: N910W8VLU1AOA1
UID: CR2004A96DAB1B1
IMEI: 35459506118196
SN: RF8FC077ZPR
MSL Authentication Enter:
Server Calculating MSL...
Checking MSL Code: OK
Authentication AK... OK
MSL Authentication Leave
Unlocking...
Phone is unlocked! If still ask for code, enter 00000000 !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]