Thông tin:Tiếng Việt Galaxy M180S​

Mất 3 Phút bằng odin.úp xong áp hàn tự bay về bên hàn.​
App Google updates new.​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]