như tiêu đề cần AE giúp con 6700 khách đang dùng tự nhiên lăn bệnh , máy không bị rơi . rút sạc ra pin vẫn chạy sạc . do chưa làm nhiều về con này nên mong AE chỉ giáo vài đường cơ bản . thanks AE


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]