Samsung G110H Tiếng Việt - Unlock Ok:
Lấy z3x unlock hỏi root, chuyển qua sài octopus làm cái xẹt không cần root luôn
Samsung G110H Tiếng Việt No Root NJ3
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
( P/S: Link tồn tại 7 ngày)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung G110H Tiếng Việt 4.4.2 NJ3
pass: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]