hiii all i have a probleme with my xperia z

when i rename simlock.ta with preset.ta

after this i have

Rooting status:unknow and sim card invalid

heeelp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]