AE ai có link stock rom
PN07IMG_M7_WLJ_K44_SENSE55_MR_KDDI_JP_3.13.970.12_ Radio_1.24.11.0617_NV_KDDI_3.39_01C_release_389552 _signed_2.zip
cho e xin với, load về toàn lỗi giải nén k được. Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]