Unlock samsung T959 ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Selected model: T959
Selected port:
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem... detected COM47
Reading phone info...
Model: SGH-T959
Country code: TMB
Cal date: 2010-06-23
Factory SW: UVJFD
Unique...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]