unlock samsung A737 ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Selected model: A737
Selected port: COM29 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem... detected COM46
Reading phone info...
Model: SGH-A737
Phone version: A737UCHD2
IMEI: 354094028388366
Checking phone on COM29
Reading phone info...
Model: A737UCHD2
Country code: ATT
Cal...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]