Samsung Galaxy Tab S T705C Tiếng Việt CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiet
Cài CH Play Galaxy Tab S T705C Mật Định Không Có
Hard Reset Galaxy Tab S T705C Không mất Tiếng Việt

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]