Samsung Galaxy Mega 2 SM-G7508Q Tiếng Việt CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Cài CH Play Galaxy Mega 2 SM-G7508Q Mật Định Không Có
Hard Reset Galaxy Mega 2 SM-G7508Q Không Mất Tiêng Việt...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]