Máy giờ cần up room offline nhưng chân xạc đã bị thay và mất chân main. mọi người có sơ đồ giúp dùm mình mạch usb nó ăn vào đâu để mình câu dây chạy. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]