Thông Tin Samsung Galaxy Note 3 docomo SC-01F Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App Docomo Không Cần Thiết
Hard Reset Note 3 docomo SC-01F Không Mất Tiêng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]