Thông Tin Samsung Galaxy Note 3 N9002 Tiếng Việt CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Cài CH PLay Note 3 N9002 Tiếng Việt Mật Đinh Không Có
Hard Reset Galaxy Note 3 N9002 Không Mất Tiêng Việt


...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]