Thông Tin GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset SC-01E docomo Không Mất Tiêng Việt


...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]