Thông Tin Samsung Galaxy Note 3 N9006 Tiếng Việt CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Cài CH PLay Galaxy Note 3 N9006 Mật Định Không Có
Hard Reset Galaxy Note 3 N9006 Không Mất Tiêng Việt


...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]