bấm đồng thời nguồn+2 phím volum,bấm vl + vào recovery> done.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]