E nhận cây bị liệt phím trên đo trên bo không có nội trở, đã thử câu mà không được, bác nào vấp r giúp e với ạ.e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]