mới thâu lại cây máy của khách nó nói bán đổi máy cũng hơi nghi nghi mà test ok hết nên thâu lại lun
sao đó về test thì để yên kg đụng j hết khoảng 15 phút mỡ lên nó dích Soft DFU đã restore lên 8.1.2 vẩn kg hết kg biết có cách nào fix kg a ,e
mới thâu lại cây máy của khách nó nói bán đổi máy cũng hơi nghi nghi mà test ok hết nên thâu lại lun
sao đó về test thì để yên kg đụng j hết khoảng 15 phút mỡ lên nó dích Soft DFU đã restore lên 8.1.2 vẩn kg hết kg biết có cách nào fix kg a ,e

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]