[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

“Trong một lần đi chơi với bạn bè, khi đang cầm điện thoại iPhone 5 thì có một bạn vô tình chạy ngang qua làm rớt điện thoại xuống đất, khi cầm lên thì chiếc điện thoại iPhone 5 của tôi đã bị bể màn hình. Thật là ức...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

“Trong một lần đi chơi với bạn bè, khi đang cầm điện thoại iPhone 5 thì có một bạn vô tình chạy ngang qua làm rớt điện thoại xuống đất, khi cầm lên thì chiếc điện thoại iPhone 5 của tôi đã bị bể màn hình. Thật là ức...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]