Theo yêu cầu của khách là up đúng bản rom 4.4.4 thì mới chịu, gấp quá nên múc bản rom cook này

Mã:
(bootloader) version: 0.5a
(bootloader) version-bootloader: 1.36.0000
(bootloader) version-baseband: 5.1204.162.29
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 3.14.707.24
(bootloader) serialno: SH29WW100242
(bootloader) imei: 35399505593xxxx
(bootloader) product: endeavoru
(bootloader) platform: HBOOT-T30S
(bootloader) modelid: PJ4610000...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]